Verhuurvoorwaarden & Condities.

 

Reglement in het kort

1 - U dient een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen en indien u een bagagewagen huurt in bezit te zijn van rijbewijs B.
2 - Na een overeenkomst kan er een aanbetaling verlangd worden,
3 - Pas na de aanbetaling is er een overeenkomst, tot die tijd behouden we het recht om datgene aan een ieder ander te verhuren !!
4 - Bij annulering van een overeenkomst zal er van de aanbetaling geen restitutie plaatsvinden.
5 - De huur en borgsom dienen contant en vooraf betaald te worden, Pinnen is helaas niet mogelijk !!
6 - De huurder dient zelf voor een witte kentekenplaat te zorgen.
7 - Afhalen en terugbrengen van het gehuurde of gekochte uitsluitend op afspraak.
8 - De huurder is verantwoordelijk voor het verzekeren van het gehuurde gedurende de gehele duur van deze huurovereenkomst
9 - Verzekering binnen en buitenland is volledig voor risico huurder.
10 - Afbeeldingen kunnen iets afwijken.
11 - Het gehuurde mag tijdens de huurperiode niet aan derden worden uitgeleend en of doorverhuurd.
12 - Bij verlies of diefstal zal de dagwaarde van het gehuurde op de huurder verhaald worden.
13 - Bij beschadiging zal de waardevermindering van het gehuurde op de huurder verhaald worden.
14 - Bij verlies of beschadiging van bijgeleverde materialen zal een financiële vergoeding plaatsvinden.
15 - Bij punt 12-13-14 zal de borgsom als vergoeding gebruikt worden, indien nodig zal de vergoeding nog aangevuld moeten worden

16 – Hieronder een voorbeeld van de huursomberekening:
........indien een bagagewagen 23 dagen wordt gehuurd wordt er huur berekend voor 3 weken en 2 dagen, voor elke dag meer dan ........een volledige week wordt 10 euro berekend. De huursom wordt berekent over de dag van ophalen t/m de dag van terugbrengen.

 

 

Tips en Veiligheidsadviezen.

• Voor het meevoeren van de bagagewagens is rijbewijs B voldoende
• Controleer de verlichting als de stekker gemonteerd is
• Er dient een hulpkoppeling op u trekhaak te zitten. waaraan de staalkabel bevestigd moet worden. indien dit niet aanwezig is of goed bevestigd ..riskeert u een boete van 160 euro
• Rijd in Nederland met een bagagewagen op de snelweg niet harder dan 90 km/uur (voor andere landen in Europa klik HIER of HIER)
• Op snelwegen mag u met een bagagewagen op een driebaan’s weg niet op de linker rijstrook komen.

 

Verzekeren van het gehuurde

Schade bij een ander is verzekerd.
Voor schade die je met je bagagewagen veroorzaakt, ben je verzekerd met de WA-verzekering van je auto.
Rijd je met de bagagewagen tegen de auto van de buurman? Dan kan de buurman zijn schade claimen op jouw autoverzekering.
Schade die je maakt met een bagagewagen valt onder de autoverzekering zolang deze is gekoppeld aan de auto.
Dit geldt ook na ontkoppeling, tot het moment dat de bagagewagen veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

bagagewagen zelf is niet verzekerd.
De schade die aan de bagagewagen ontstaat wordt niet vergoed door de autoverzekeraar,
dit geldt ook voor schade die ontstaat door brand en diefstal.

Wil je als huurder bij eventuele schade deze vergoed hebben neem dam contact op met je eigen verzekeringsmaatschappij
en vraag of het gehuurde te verzekeren is (Vervangingskosten van een bagagewagen zijn van € 1200.- tot € 1500.- )

 

Voorwaarden


Artikel 1:
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van de Algemene Handelsonderneming Polderkar, verder te noemen de verhuurder.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 2:
1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of door ondertekening van de huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur.
2. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs en een maximale huurperiode zoals vermeld op de huurovereenkomst

Artikel 3:
1. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.
2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
3. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken.

Artikel 4:
1. De huurder dient het gehuurde bij einde gebruik met inachtneming van de openingstijden van de verhuurder te retourneren waar het is opgehaald. De huurperiode eindigt in dit geval nadat de verhuurder het gehuurde heeft gecontroleerd.
2. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in de voorafgaande leden, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde.
3. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde door verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen.

Artikel 5:
1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.
3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
4. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
5. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
6. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd, tenzij anders vermeld op voorzijde verhuurkontrakt. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico's dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.
7. Indien en voorzover nodig wordt de Wettelijke Aansprakelijkheidverzekering Motorvoertuigen van het gehuurde door verhuurder verzorgd. Het van toepassing zijnde eigen risico van bovengenoemde aansprakelijkheidsverzekering, komt voor rekening van de huurder.
Artikel 7:
1. Indien de geschatte schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen dan euro 2.500,- geschiedt expertise door verhuurder.
2. Indien de geschatte reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan euro 2.500,- bedragen, zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen schadebureau. De huurder heeft het recht een eigen of contra-expertise uit te voeren, maar dient de verhuurder daarvan, binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde door de verhuurder.
3. De door verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het verhuurde komen voor rekening van de huurder.
4. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding (huurderving)of opschorting.
5. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

Artikel 8:
1. De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: Het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
2. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed, verricht door de huurder of diens ondergeschikte en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder of één van diens ondergeschikten.

Artikel 9:
1. Bij kontant-verhuur kan de verhuurder als zekerheid tot betaling van de huurprijs en/of borg van het verhuurde een waarborgsom verlangen. Na terugkomst van het gehuurde zal de waarborgsom aan huurder worden terugbetaald, onder aftrek van de verschuldigde huurpenningen, schade en eventuele kosten. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de huurovereenkomst het bedrag van de verschuldigde huurpenningen de waarborg overtreft, is verhuurder gerechtigd om aanvulling van de waarborgsom te eisen.
2. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
3. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen euro 175,00 zullen bedragen.
4. Huurder verklaart zich ermee bekend dat verhuurder firma RentVerhuur gemachtigd heeft om namens verhuurder alle correspondentie betrekking hebbende op deze huurovereenkomst te voeren en alle in dit verband passend lijkende incassomaatregelen te treffen.

Artikel 10:
1. Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt.
3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.
4. In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.
5. Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het verhuurde c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 11:
1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke contract.
3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van verhuurder, brand, hoge watersnoden, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades en werkonderbrekingen.

Artikel 12:
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing..

 

 

^

 

 

 

 Last update. 25 April, 2021

.Deze site is geoptimaliseerd voor Google door: Ton Internet Solutions